top of page

School Leadership Team (SLT)

AngPangkat ng Pamumuno ng Paaralan(SLT) ay isang grupo ng mga tao na bumuo ng Comprehensive Educational Plan (CEP) ng paaralan at mga patakarang pang-edukasyon para sa kanilang paaralan. Tinitiyak din nila na mayroong mga mapagkukunan upang suportahan ang mga patakarang iyon.

  • Magbigay ng patuloy na pagsusuri ng mga programang pang-edukasyon ng paaralan at ang epekto nito sa tagumpay ng mag-aaral.

  • Gampanan ang mahalagang papel sa paggawa ng desisyon na nakabatay sa paaralan.

  • Tumulong na gawing mas collaborative ang mga kultura ng paaralan.

Ang bawat SLT ng pampublikong paaralan ng New York City ay dapat sumunod saNYC Department of Education (DOE) Regulations of the Chancellor (中文,Español)pati na rin ang sarili nitong mga tuntunin.

Mga Miyembro ng Magulang ng SLT

  • Ferdie Lee, Pangulo ng PA

  • Jennifer Alviar

  • Kevin Chow

  • Sumaira Khan

  • James Lee, Title I PAC Chairperson

2021-22 Mga Petsa at Minuto ng Pagpupulong ng SLT

Ang mga pagpupulong ay gaganapin sa 2:45pm sa library, sa huling Huwebes ng buwan,

maliban kung iba ang nabanggit. 

bottom of page