top of page

Title I Parent Advisory Council (PAC)

Ang Title I Parent Advisory Council (PAC) ay kumakatawan sa Title I parent community. Ang Title I PAC ay nakikilahok sa School Leadership Team (SLT) sa pinagsamang pagsusuri, pagpaplano at pagpapabuti ng programa ng Title I ng paaralan, at ang pagbuo, rebisyon at pagsusuri ng patakaran sa pakikipag-ugnayan ng magulang at pamilya. Upang matugunan ang mga responsibilidad nito, ang Title I PAC ay gagana sa isang tungkuling konsultasyon sa SLT at makipag-ugnayan sa mga magulang ng Title I ng paaralan.

Ang pinakamababang 1% ng alokasyon ng Title I ng paaralan ay nakalaan upang pondohan ang mga aktibidad sa pakikilahok ng magulang na kasama sa Patakaran sa Pakikipag-ugnayan ng Magulang at Pamilya at SPC ng paaralan. Ang layunin ng mga pondong ito ay bumuo ng kapasidad ng mga magulang ng Title I ng paaralan na maging epektibong kasosyo sa paaralan upang mapabuti ang tagumpay ng mag-aaral. Ang mga paaralan ng Title I at ang mga magulang ng mga mag-aaral na pinaglilingkuran sa programang Title I ay dapat magkatuwang na sumang-ayon sa paggamit ng mga pondong ito upang suportahan ang mas mataas na pakikilahok ng magulang sa lahat ng aktibidad na nauugnay sa pagpapabuti ng akademikong tagumpay ng mag-aaral.

Title I Mga Miyembro ng PAC

  • James Lee, Title I PAC Chairperson

  • Lea Geronimo, Title I PAC Alternate Chairperson

  • officer 3, bakante

bottom of page