top of page

Tungkol sa

Ang Parent Association (PA) ay ang opisyal na organisasyon ng parent body sa isang paaralan.

Ang aming Samahan ng Magulang

Ang bawat pampublikong paaralan ng New York City ay inaatasan ng New York State Education Law §2590-h at ng New York City Department of Education'sRegulasyon ng Chancellor A-660 (中文,Español) na magkaroon ng isa, at lahat ng mga magulang ng mga bata (kabilang ang mga step-parent, legal na hinirang na tagapag-alaga, foster parents at mga taong may kaugnayan sa magulang) sa isang paaralan ay awtomatikong karapat-dapat bilang mga miyembro. Dahil sa kanilang mga garantisadong karapatan at responsibilidad, ang mga PA ay maaaring maging pinakadirektang sasakyan para sa pakikilahok ng magulang sa mga paaralan, na nagpapahintulot sa mga magulang na maglingkod bilang mga kasosyo kapwa sa mga edukasyon ng kanilang mga anak at sa mga paaralan mismo.


​Para sa mga PA, ang paglahok ng magulang ay maaaring mangahulugan ng pagbibigay inspirasyon sa mga magulang na dumalo sa mga pagpupulong, magboluntaryo sa mga aktibidad at kaganapan, suportahan ang gawain sa silid-aralan, at magdala ng mga kinakailangang mapagkukunan sa paaralan.

Ang bawat PA pampublikong paaralan ng New York City ay dapat sumunod saNYC Department of Education (DOE) Regulations ng Chancellor A-660

(中文,Español)pati na rin ang sarili nitomga tuntunin.

"Ano ang PA o PTA?" PTAlink, 13 Hulyo 2017, ptalink.org/topic-areas/running-a-pa-pta/what-is-a-pa-pta.

Mga Halaga ng PA

Integridad

Pananagutan

Pagkakaiba-iba

Paggalang

Pakikipagtulungan

Pangako

bottom of page